Morcha Prabhari

Shri Sunil Bansal
Yuva Morcha Prabhari

Shri Baijyant Jay Panda
Mahila Morcha Prabhari

Shri Bandi Sanjay Kumar
Kisan Morcha Prabhari

Shri Tarun Chugh
SC Morcha Prabhari

9814004436

[email protected]

Dr. Radha Mohan Das Agrawal
ST Morcha Prabhari

9415905646, 9538228381

[email protected]
[email protected]

Shri Vinod Tawde
OBC Morcha Prabhari

9821053178

[email protected]

Shri Dushyant Kumar Gautam
Minority Morcha Prabhari

9999461777, 011 - 23500217, 011- 23500000

[email protected]
[email protected]